บริษัท ๙ นาคาราช จำกัด

แนะนำบริษัท

บริษัท ๙ นาคราช จํากัด มีที่มาเริ่มต้นจากทีมงานวิศวกรและทีมงานเทคนิคเฉพาะทางกลุ่มหนึ่ง ดําเนินงานบริหารโครงการก่อสร้างให้แก่ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็นการบริหาร โครงการก่อสร้างคอนโดพักอาศัยขนาดต่างๆ เริ่มจากปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557 มีโครงการที่ดูแลทั้งสิ้น 16 โครงการ โดยทีมงานชุดนี้ทั้งหมด ซึ่งในขณะนั้นบริหารงานอยู่ในนามของ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์

ก่อตั้งบริษัท

บริษัท ๙ นาคราช จํากัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 เกิดจากแนวคิดของผู้บริหาร ซึ่งเดิมต่างทํางานเป็นพนักงานบริษัท ที่ทํางานเกี่ยวกับการเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้างและบริหารโครงการงานก่อสร้างอาคาร ได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทฯขึ้นมาดําเนินงานเอง หลังจากสะสมประสบการณ์มาหลายปี โดยมุ่งเน้นที่จะดําเนินงานตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมและการบริหารงานโครงการก่อสร้าง อาทิ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาล และวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น เพื่อให้งานทุกส่วนมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ด้วยผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การทํางานอย่างมีระบบเข้ามาใช้ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ว่าจ้าง

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการไว้วางใจให้เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้างและบริหารโครงการงานก่อสร้างอาคาร
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด